Ułatwienia dostępu

Maria Montessori

"Dziecko i dorosły to dwie różne części ludzkości, które nawzajem wpływają na siebie i przy obopólnej pomocy powinny współistnieć w harmonii. To nie jest więc tylko tak, że dorosły musi pomagać dziecku, ale także dziecko musi pomagać dorosłemu."

efs

W Gminnym Żłobku realizowany jest projekt „Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego” WND-RPSL.08.01.03-24-04A7/19

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego; Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.08.01.03-24-04A7/19-00

Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia na terenie gminy Psary, poprzez utworzenie 16 nowych miejsc opieki w Gminnym Żłobku w Psarach w okresie do 31.12.2020. Utworzenie nowych miejsc pozwoli 16 osobom pełniącym funkcję opieki nad dziećmi do 3 r.ż. na udział w rynku pracy, z uwzględnieniem równości szans płci na każdym etapie rozwoju zawodowego. Grupą docelową jest 16 osób podejmujących pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do 3r.ż; osoby które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do 3.r.ż, w tym osoby przebywające na urlopach wychowawczych. W okresie realizacji projektu nastąpi: wzrost udziału w rynku pracy osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do 3 r.ż.; doposażenie placówki w niezbędne wyposażenie, pomoce edukacyjne i specjalistyczne do prowadzenia zajęć oraz zostanie utworzony plac zabaw.

Okres realizacji projektu: 04.11.2019 r. - 31.12.2020 r.

Wartość projektu: 249 370,63 zł

Dofinansowanie: 219 446,15 zł